top of page

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG

§ 1
Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG. 

§2
Foreningens område er matrikelnummer 15a og de af matri­kelnummer 15a, Gjellerup by og sogn udstykkede parceller. Hjemsted er Herning kommune. 

§ 3
Foreningen er upolitisk. Foreningens formål er at vareta­ge medlemmernes fælles grundejerinteresser samt til sta­dighed at søge friarealerne i og syd for området udnyttet bedst muligt.

§ 4
Som medlemmer kan optages grundejere, som er retmæssige ejere af de ovennævnte parceller. Der kan kun tegnes 1 medlemskab pr. parcel og et medlemskab kan kun dække l parcel. Ophører et medlem at være ejer af en af parcel­lerne, overføres medlemskabet automatisk med alle ret­tigheder og byrder og uden indskud på den nye ejer, så­fremt denne ønsker at videreføre medlemskabet. 
Opsiger en parcelejer sit medlemskab, udtræder vedkom­mende omgående af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens for­mue. 

§ 5
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales helårligt forud. Restance udover 30 dage efter forfaldsdato med­fører automatisk suspension af stemmeret, indtil restan­cen er indbetalt.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der væges på den ordi­nære generalforsamling. Valgperioden er 2 år. Ulige år væges 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer. 
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvervet som bestyrel­sesmedlem er ulønnet men bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfri. 

§ 7
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende og råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i for­bindelse med et bestyrelsesmedlem. 

§ 8
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for­langer det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gælden­de til næste ordinære generalforsamling supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter. Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer. 

§ 9
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Han fører kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvit­teringer og pengebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller girokonto. Alle konti skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på disse i for­binde1se med formanden eller næstformanden. 
Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. l.000,-. 
Foreningens regnskabsår er fra 01.01.xx til 31.12.xx. Års­regnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15.01.xx. Formanden eller kassereren videreekspederer regnskabet til de 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 01.02.xx 

§ 10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert å
r i første kvartal på en vilkårlig dag*.  Medlemmerne skal indkaldes ved e-mail med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.

*.... den fremhævede tekst er en vedtaget ændring af teksten ved generalforsamlingen den 8.03.22 og verificeret på en ekstraordinær generalforsamling den 22.04.22

§ 11
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når be­styrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære ge­neralforsamling med angivelse af de til forhandling fast­satte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldel­ser til den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 12
For den ordinære generalforsamling skal der fælde følgen­de dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom­hed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
5. Forslag fra medlemmerne. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer. 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1 uge inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingerne og motivere deres for­slag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles. 

§ 13
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsop­rækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1 medlem eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Der kan afgives en stemme pr. medlemskab, Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt. Ægte­fæller kan stemme uden fuldmagt. 
Til lovændringer fordres, at mindst halvdelen af medlem­merne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stem­mer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede indkaldes inden 1 måned med mi­ndst 14 dages varsel ved brev til hver enkelt til en ny generalforsamling. Denne indkaldelse skal oplyse den fulde ordlyd at det stillede forsalg, og der kan på ge­neralforsamlingen uden hensyn til de mødendes antal træffes fyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

§ 14
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og be­handlede sager føres til referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedevæ­rende bestyrelsesmedlemmer, og dette har da fuld bevis­gyldighed i enhver henseende. Referatet offentliggøres indenfor 1 måned på grundejerforeningens hjemmeside. www.ravnsbjerg.info 

§ 15
De at den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende love måtte vedtages af bestyrelsen, er gælden­de for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til lovene, og eventuel indbringelse at de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forelig­ger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslut­ningerne pålagte pligter - det være sig at økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§ 16
I tilknytning til grundejerforeningens køb af en ubebygget parcel matr. nr. l5 a Gjellerup by, Gjellerup, af areal ifølge tingbogen 106.768 m2 - i dagligt tale kaldet Lunden - er på ordinær generalforsamling den 19. april 1988 vedtaget følgende tillæg til vedtægter for grund­ejerforeningen. 
Den til enhver tid siddende bestyrelse er på vegne af grundejerforeningen forpligtet til at drage omsorg for, at "Lunden" til stadighed fremtræder ryddelig og ren­gjort, herunder at der med bistand af sagkyndig foretages passende vedligeholdelse, herunder med beskæring og fæld­ning af den i Lunden værende bevoksning. 
Lunden skal til stadighed henligge som rekreativt område for grundejerforeningens medlemmer og familier, og den til enhver tid siddende bestyrelse er berettiget til, ved rundskrivelse til grundejerne, at meddele dem vejled­ning/retningslinier for Lundens benyttelse, således at de enkelte medlemmer er forpligtet til at følge sådanne retningslinier udstedt af bestyrelsen. Hel eller delvis salg eller pantsætning af Lunden kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen samtidig vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, men er beslutningen dog vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved brev til hver enkelt grund­ejer. 
Indkaldelse til den eller de anførte generalforsamlinger, hvorunder forslag om salg eller pantsætning af Lunden skal behandles, skal indeholde den fulde ordlyd af det stillede forslag og fuldstændig beskrivelse af nærværende afstemningsregler. For at forslaget gyldigt kan behand­les, skal det udtrykkelig indeholde også forslag om an­vendelse af provenu opnået ved salg eller pantsætning. 

§ 17
Såfremt grundejerforeningen opløses, - uanset årsag - ­skal den i foranstående § 16 anførte parcel "Lunden" overdrages til Herning kommune med klausul om, at den fortsat skal henligge som grønt rekreativt område til glæde for alemenvellet, herunder beboerne i Ravnsbjerg kvarteret. I forbindelse med overdragelse til Herning kommune skal der ske tinglysning af en sådan rådighedsbe­grænsning, således at påtaleberettiget skal være det til enhver tid værende grundejere af de ejendomme, for hvilke der ved køb af Lunden eller senere er sket betaling af andel af købesum. Den til enhver tid siddende bestyrelse drager omsorg for, at der til stadighed eksisterer en ajourført fortegnelse over betalende grundejere. 
Ønsker Herning kommune ikke at overtage parcellen, skal den tilbydes en ungdomsorganisation indenfor spejder og/eller idræt efter generalforsamlingens nærmere beslut­ning. Kan noget sådant heller ikke gennemføres, skal den sælges bedst muligt. 
Såfremt grundejerforeningen opløses, - uanset årsag - ­skal foreningens midler, herunder et eventuelt provenu ved salg af "Lunden", jvf. nærmere ovenfor, såfremt der ikke etableres en fortsættende grundejerforening, anven­des til beplantning, etablering af "stillegade/legegade ­eller tilsvarende i Ravnsbjerg kvarteret, mere subsidiært overdrages til lokale ungdomsorganisationer og/eller vel­gørende fonde, alt efter generalforsamlingens nærmere beslutning i forbindelse med foreningens opløsning. Der kan ikke ske udlodning til grundejerne. 

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 

24. februar 2010. 

Download vedtægterne som DOC-fil her

bottom of page